I Sympozjum

Ochrona praw i wolności jednostki wobec władczej ingerencji administracji publicznej – stan obecny i wyzwania

Częstochowa, 9 maja 2013 r.

Program

8.20-9.00 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW
9.00-9.30 UROCZYSTE OTWARCIE KONFERENCJI (aula 1.01)

OBRADY PLENARNE

9.30-9.50 prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic (Uniwersytet Śląski)
Decyzje uznaniowe a ochrona praw podatnika
9.50-10.10 prof. dr hab. Krystian Complak (Uniwersytet Wrocławski)
Prawa człowieka a stany nadzwyczajne w Polsce i na tle porównawczym
10.10-10.30 dr hab. prof. AJD Ryszard Szałowski (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie)
O zakazie zgromadzenia publicznego zgłoszonego później
10.30-10.50 dr hab. prof. UKW Zbigniew Bukowski (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
Ograniczanie praw i wolności jednostki poprzez zawężanie zakresu stron w postępowaniach administracyjnych z ochrony środowiska
10.50-11.10 dr hab. prof. UMK  Bartosz Rakoczy (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Ochrona własności wód a korzystanie z wód w prawie polskim
11.10-11.30 Dyskusja
11.30-12.00 Przerwa na kawę

PANEL KONSTYTUCYJNY

12.00.12.15 dr Krystyna Celarek (Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
Prawo informacyjne w Stanach Zjednoczonych – wybrane zagadnienia
12.15-12.30 dr Damian Gil (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
Zaufanie obywatela do administracji Sądu Rejonowego – konstytucyjne prawo do sądu, czy prawo urzędnicze?
12.30-12.45 dr Jacek Jaworski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
Prawo do odszkodowania na podstawie tzw. specustaw a ochrona jednostki przed władczą ingerencją administracji
12.45-13.00 mgr Lucyna Staniszewska (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Odpowiedzialność władzy publicznej za szkody wyrządzone niewydaniem orzeczenia sądowego, jak i rozstrzygnięcia przez organ administracji publicznej
13.00-13.15 mgr Barbara Wójcik (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
Stosowanie środków detencyjnych względem cudzoziemców
13.15-13.30 mgr Jakub Żurek (Uniwersytet Wrocławski)
Status prawny obywatela polskiego w postępowaniu ekstradycyjnym
13.30-13.45 Marta Jończyk (Uniwersytet Śląski)
Prawa cudzoziemców w Rzeczypospolitej Polskiej – wybrane zagadnienia
13.45-14.00 Dyskusja i zamknięcie panelu
14.00-15.00 Przerwa na obiad

PANEL PROCESOWO-ADMINISTRACYJNY, CZ. 1

12.00-12.15 dr hab. prof. UMK Agnieszka Skóra, mgr Karolina Rokicka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika 
w Toruniu)
Wpływ uchybień przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy na ochronę praw i wolności jednostki w procedurze planistycznej
12.15-12.30 dr Robert Kędziora (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
Gwarancyjny wymiar modelu postępowania administracyjnego a zasada sprawnego działania administracji publicznej
12.30-12.45 dr Martyna Wilbrandt-Gotowicz (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
Ciężar dowodu a zasada prawdy obiektywnej w postępowaniu administracyjnym
12.45-12.55 mgr Jarosław Świerz (Uniwersytet Śląski)
Zasady postępowania dowodowego a gwarancja praw strony w postępowaniu administracyjnym
12.55-13.05 mgr Maciej Gazda, mgr Maciej Tarasek (Kancelaria Radców Prawnych Koza – Nessmann – Tajak – Mura Sp. p. z Katowic)
Ignorantia iuris nocet w świetle postępującej inflacji prawa administracyjnego
13.05-13.15 mgr Katarzyna Marszał (Uniwersytet Łódzki)
Legitymacja procesowa w administracyjnym postępowaniu odwoławczym – analiza interesu prawnego podmiotów postępowania
13.15-13.25 Patrycja Maria Kuncman (Uniwersytet Jagielloński)
Wyjątki od zakazu reformationis in peius na gruncie postępowania administracyjnego
13.25-13.35 mgr Marcin Rudnicki (Uniwersytet Wrocławski)
Czy Unię Europejską stać na dobrą administrację?
13.35-14.00 Dyskusja
14.00-15.00 Przerwa na obiad

PANEL PROCESOWO-ADMINISTRACYJNY, CZ. 2

15.00-15.15 dr Monika Münnich (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
Zwroty niedookreślone i klauzule generalne w prawie podatkowym. Instrument ochrony praw podatnika czy fundament luzu decyzyjnego organów podatkowych?
15.15-15.30 dr Beata Kucia-Guściora (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
Instrumenty ochrony podatnika (jednostki) stosowane przez Ministra Finansów na gruncie Ordynacji podatkowej. Wybrane zagadnienia
15.30-15.45 dr Jerzy Parchomiuk (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
Koncepcja „nadużycia procedury” w prawie administracyjnym
15.45-15.55 mgr Agnieszka Franczak (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie)
Odpowiedzialność organów podatkowych za wadliwą decyzję podatkową
15.55 -16.05 mgr Adam Kowalski (Uniwersytet Warszawski)
Postępowanie w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej na przedsiębiorstwo energetyczne jako postępowanie karne w rozumieniu EKPC
16.05-16.15 mgr Sebastian Gajewski (Uniwersytet Warszawski)
Uchylenie lub zmiana prawomocnej decyzji rentowej. Uwagi na tle Konstytucji oraz Europejskiej Konwencji Praw Człowieka
16.15-16.25 Jakub Znamierowski (Uniwersytet Warszawski)
Zabezpieczenie majątkowe a prawo własności i jego ochrona w postępowaniu karnoskarbowym 
z udziałem finansowych organów postępowania przygotowawczego
16.25-16.40 Dyskusja i zamknięcie panelu

PANEL SĄDOWO-ADMINISTRACYJNY, CZ. 1

12.00-12.15 dr Wojciech Federczyk (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
Specyfika prawa do sądu w sprawach administracyjnych w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego
12.15-12.30 dr Marcin Górski (Uniwersytet Łódzki)
Stosowanie prawa międzynarodowego przez sądy administracyjne, ze szczególnym uwzględnieniem roli EKPCz
12.30-12.45 dr Paweł Daniel (Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu)
Uwagi o stosowaniu art. 58 § 4 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi przez sądy administracyjne
12.45-13.00 dr Maciej Wojciechowski (Uniwersytet Gdański)
Niejednolitość orzecznictwa sądowego – czy negacja jednolitości
13.00-13.15 dr Anna Michalak (Uniwersytet Łódzki)

Znaczenie jednolitości orzecznictwa sądów administracyjnych w postępowaniu skargowym przed Trybunałem Konstytucyjnym

13.15-13.30 mgr Ewelina Gębka (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
Przewlekłość postępowania sądowoadministracyjnego
13.30-13.45 mgr Katarzyna Grzelak-Bach (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Rzetelne postępowanie przed sądami administracyjnymi – praktyczny wymiar ochrony praw jednostek
13.45-14.00 Dyskusja
14.00-15.00 Przerwa na obiad

PANEL SĄDOWO-ADMINISTRACYJNY, CZ. 2

15.00-15.15 dr Krzysztof Kozłowski (Uniwersytet Jagielloński)
Międzynarodowe i europejskie standardy prawa do dobrej administracji i prawa do sądu w sprawie administracyjnej – rola zasady good governance w wyznaczaniu standardu ochrony prawnej obywatela w sporze z władzami publicznymi
15.15-15.30 dr Katarzyna Kułak-Krzysiak (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
Prawo do sądu a efektywność postępowania sądowoadministracyjnego z punktu widzenia sędziego sądu administracyjnego w kontekście ochrony praw jednostki
15.30-15.45 mgr Maria Jędrzejczak (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Ochrona jednostki wobec uznaniowych działań ze strony organu administracji publicznej
15.45-16.00 mgr Maksymilian Szeląg-Dylewski (Uniwersytet Jagielloński)
Organ administracji publicznej jako strona mediacji przed sądami administracyjnymi
16.00-16.15 mgr Aleksander Jakubowski (Uniwersytet Warszawski)
Skuteczność orzecznictwa sądowoadministracyjnego w sprawach studentów
16.15-16.40 Dyskusja i zamknięcie panelu

PANEL MATERIALNO-ADMINISTRACYJNY, CZ. 1

sala 1.05

12.00-12.15 dr hab. Jerzy Korczak (Uniwersytet Wrocławski)
Współadministrowanie jako forma ochrony praw i wolności jednostki wobec władczej ingerencji administracji publicznej
12.15-12.30 dr Bartosz Majchrzak (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
Ochrona praw jednostki w procedurze zgłoszenia robót budowlanych
12.30-12.45 dr Sławomir Pawłowski (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Realizacja inwestycji drogowych a obowiązek zwrotu wywłaszczonej nieruchomości
12.45-12.55 mgr Mariusz Krawczyk (Uniwersytet Jagielloński)
Władztwo administracyjne w doktrynie prawa administracyjnego
12.55-13.05 mgr Mateusz Sieńko (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Gdzie przebiega granica? Proceduralne aspekty nabywania nieruchomości rolnych przez cudzoziemców na tle orzecznictwa sądów administracyjnych i Sądu Najwyższego
13.05-13.15 mgr Bartłomiej Ciechowski (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
Granice ingerencji administracyjnej w prawo własności. Uwagi na tle ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
13.15-13.25 mgr Martyna Walas (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Ograniczenie prawa własności ze względu na ochronę środowiska w prawie polskim – zagadnienia ogólne
13.25-13.35 mgr Łukasz Dziamski (Uniwersytet Warszawski)
Kara za zniszczenie drzew, krzewów lub terenów zieleni spowodowane niewłaściwym wykonaniem zabiegów pielęgnacyjnych a prawo własności
13.35-14.00 Dyskusja
14.00-15.00 Przerwa na obiad

PANEL MATERIALNO-ADMINISTRACYJNY, CZ. 2

15.00-15.15 dr Marek Stych (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie)
Administracyjno-prawne zagadnienia wpływu reklamy farmaceutycznej na bezpieczeństwo zdrowotne obywateli
15.15-15.30 mgr Jan Szulc (Uniwersytet Śląski)
Państwowa Inspekcja Farmaceutyczna w systemie kontroli działalności aptek
15.30-15.45 mgr Anna Tworkowska (Uniwersytet w Białymstoku)
Ochrona praw jednostki w postępowaniu zmierzającym do przekazania zwłok na cele naukowe
15.45-16.00 mgr Marcin Kumala (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej)
Rejestry centralne w pomocy społecznej. Zagadnienia wybrane
16.00-16.10 Wojciech Iskra (Uniwersytet Śląski)
Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych na poziomie samorządu terytorialnego a prawa jednostki – wybrane zagadnienia
16.10-16.20 Ariel Mucha (Uniwersytet Jagielloński)
Prawne aspekty ubiegania się o prawo jazdy przez osoby cierpiące na padaczkę
16.20-16.40 Dyskusja i zamknięcie panelu
16.40 UROCZYSTE ZAMKNIĘCIE KONFERENCJI

sala 1.05