II Sympozjum

Pozasądowa ochrona praw i wolności jednostki – instytucje, standardy, efektywność

Częstochowa, 4 czerwca 2014 r.

Program

8.30-9.00 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW
9.00-9.20 OTWARCIE KONFERENCJI (aula 1.05)

OBRADY PLENARNE

sala 1.05

9.20-9.35 Prof. zw. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic
Karta praw podatnika – potrzeba czy konieczność?
9.35-9.50 Karta praw podatnika – potrzeba czy konieczność?
Niezależność od administracji rządowej i zakres uprawnień Najwyższej Izby Kontroli a przepisy ustawy z 2010 r. o ochronie informacji niejawnych
9.50-10.05 Dr hab. prof. nadzw. Paweł Wolnicki
Zbiory danych proweniencji konfesyjnej jako przedmiot zainteresowania Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
10.05-10.20 Prof. nadzw. dr hab. Andrzej Bisztyga
Komisarz Praw Człowieka Rady Europy jako niesądowa instytucja ochrony i promocji praw człowieka
10.20-10.35 Prof. zw. dr hab. Krystian Complak
zecznik Praw Obywatelskich czy Ludzkich?
10.35-10.50 Dyskusja
10.50-11.10 Przerwa na kawę
11.10-11.25 dr hab. prof. nadzw. UKW Zbigniew Bukowski
Uprawnienia jednostki w procedurze udziału społeczeństwa w ochronie środowiska
11.25-11.40 dr hab. prof. nadzw. UWr Adam Sulikowski
Prawa jednostki z perspektywy krytycznej filozofii prawa. Zagadnienia wybrane
11.40-11.55 dr hab. prof. nadzw. Paweł Chmielnicki
Czy jest chroniona wolność od miarkowania zysków?
11.55-12.10< dr hab. prof. nadzw. UŁ Michał Kasiński
Pozasądowa ochrona wolności sumienia i wyznania
12.10-12.25 dr hab. Brygida Kuźniak
Profilaktyka naruszania praw człowieka gwarantowanych prawem międzynarodowym publicznym. Analiza i ocena wybranych metod oraz kształtowanych w Polsce standardów
12.25-12.40 Dyskusja
12.40-13.30 Przerwa na obiad

Panel I

sala 0.12

13.30-13.40 dr Krystyna Celarek
Status Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w systemie organów państwowych stojących na straży praw i wolności obywatelskich
13.40-13.50 dr Olga Hołub-Śniadach
Obywatel świata w Europie – organy kontroli i ochrony prawnej w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości
13.50-14.00 dr Adam Jakuszewicz
Rzecznik Praw Obywatelskich RP a Obrońca Ludu Królestwa Hiszpanii
14.00-14.10 dr Dominik Tyrawa
Inspekcja Ochrony Środowiska jako podmiot ochrony konstytucyjnych praw jednostki
14.10-14.20 dr Agnieszka Ziółkowska
Rzecznik Osób Bezdomnych
14.20-14.30 dr Anna Gronkiewicz
Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych jako instytucja o charakterze ombudsmańskim – założenia a rzeczywistość
14.30-14.40 dr Mira Malczyńska-Biały
Geneza i istota funkcjonowania instytucji Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Praw  konsumentów w Polsce
14.40-14.50 dr Olgierd Kucharski
Organy nadzoru i kontroli bezpieczeństwa pracy w Polsce
14.50-15.00 dr Anna Deryng
Rola i znaczenie organizacji pozarządowych w zakresie ochrony wolności i praw jednostki w RP. Zagadnienia wybrane
15.00-15.10 dr Marta Osuchowska
Urząd ombudsmana w Ameryce Łacińskiej – między teorią a praktyką
15.10-15.20 mgr Anna Głażewska
Wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich do Naczelnego Sądu Administracyjnego o rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego dotyczącego pozostawienia podania bez rozpoznania (art. 64 § 2 k.p.a.) jako przykład działania mającego na celu ochronę praw i wolności jednostki
15.20-15.30 mgr Beata Madej
Rzecznik Praw Pacjenta w ochronie praw jednostki
15.30-15.40 mgr Szymon Raniszewski
Instytucja Rzecznika Praw Obywatelskich quo vadis?
15.40-15.50 mgr Maciej Tarasek
Jeden ombudsman czy wielu? Efektywna struktura urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich
15.50-16.00 mgr Monika Tyloch
Działalność Rzecznika Praw Pacjenta w obliczu praktyk naruszających prawa pacjentów
16.00-16.10 mgr Aleksander Jakubowski
Samorząd studencki i jego rola w ochronie praw studentów
16.10-16.20 Wojciech Iskra
Zarys Działalność Rzecznika Praw Studenta
16.20-16.40 Dyskusja i zamknięcie obrad w panelach

Panel II

sala 0.13

13.30-13.40 dr Krzysztof Kozłowski
Petycja do Parlamentu Europejskiego jako instrument pozasądowej ochrony praw i wolności jednostki
13.40-13.50 dr Jakub Kociubiński
Status i gwarancje prawa dostępu do usługi powszechnej w Unii Europejskiej
13.50-14.00 dr Ewa Koniuszewska
Skarga na działalność organów administracji publicznej jako środek ochrony praw jednostki
14.00-14.10 dr Katarzyna Kułak-Krzysiak
Efektywność alternatywnych wobec postępowania sądowoadministracyjnego metod rozstrzygania sporów
14.10-14.20 dr Anna Michalak
Efektywność skargi konstytucyjnej jako środka ochrony konstytucyjnych wolności i praw
14.20-14.30 dr Marta Woźniak
Ochrona interesu indywidualnego w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
14.30-14.40 mgr Sebastian Gajewski
Efektywność konstytucyjnego prawa do składania skarg i wniosków a ich regulacja w Kodeksie postępowania administracyjnego
14.40-14.50 mgr Mariusz Jakubik
Usprawnienie i zwiększenie efektywności pozasądowej mediacji w sprawach karnych w świetle reformy procesu karnego
14.50-15.00 mgr Agnieszka Franczak
Instytucja mediacji w sprawach z zakresu prawa podatkowego
15.00-15.10 mgr Aleksandra Nowicka
chrona życia i zdrowia ludzkiego w wielopoziomowym systemie bezpieczeństwa żywności
15.10-15.20 mgr Joanna Prokop
Realizacja roszczeń zabużańskich w kontekście regionalnego systemu ochrony praw człowieka
15.20-15.30 mgr Marcin Rudnicki
Postępowanie w sprawach zdarzeń medycznych jako przykład regulacji niemalże udanej/em>
15.30-15.40 mgr Lucyna Staniszewska
Wykorzystanie alternatywnych metod załatwienia sprawy w postępowaniu administracyjnym – szanse i zagrożenia
15.40-15.50 mgr Wiktor Trybka
Polubowne rozstrzyganie spraw w postępowaniu administracyjnym – aktualne instytucje i postulaty zmian
15.50-16.00 mgr Krystyna Warylewska
Pozasądowe instrumenty ochrony praw jednostki w prawie unijnym
16.00-16.10 mgr Łukasz Dziamski
Samorządowe Kolegium Odwoławcze jako arbiter w sporze o aktualizację opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
16.20-16.40 Dyskusja i zamknięcie obrad w panelach