IV Sympozjum

Sądowa kontrola administracji publicznej. Uwarunkowania międzynarodowe – bariery realizacyjne – perspektywy rozwoju

Częstochowa, 1 czerwca 2016 r.

Program

9.00-9.45 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW
9.45-10.00 OTWARCIE KONFERENCJI (sala 1.05)

Sesja I

Przewodnicząca: dr Ewa Wójcicka

sala 1.05

10.00-10.15 prof. zw. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Uniwersytet Śląski
Rozbieżności w orzecznictwie sądowym a pewność prawa podatkowego
10.15-10.30 dr hab. Tomasz Barankiewicz, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Znaczenie kontroli sądowej w ochronie prawa do dobrej administracji
10.30-10.45 dr Anna Chmielarz-Grochal, Uniwersytet Łódzki
Bezpośrednie stosowanie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka przez sądy administracyjne
10.45-11.00 dr Dominik Tyrawa, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Sędzia sądu administracyjnego wobec prawa międzynarodowego
11.00-11.15 dr hab. prof. nadzw. Jerzy Rotko, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
Wybrane problemy orzecznictwa sądowoadministracyjnego w sprawach z zakresu ochrony środowiska
11.15-11.30 dr hab. prof. nadzw. Adam Habuda, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
Sądowa kontrola administracji ochrony przyrody
11.30-11.45 dr hab. prof. nadzw. Paweł Chmielnicki, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Odmowa podjęcia uchwały przez Naczelny Sąd Administracyjny
11.45-12.00< Dyskusja
12.00-12.30 Przerwa na kawę

Sesja II

Przewodnicząca: dr Ewelina Żelasko-Makowska

sala 1.05

12.30-12.45 mgr Marcin Rudnicki, Uniwersytet Wrocławski
Ustawodawca nie do końca racjonalny – rzecz o uchwałodawczej działalności Naczelnego Sądu Administracyjnego
12.45-13.00 mgr Anna Zofia Ulanowska, Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
Rola uchwał NSA wyjaśniających przepisy prawne dla jednolitości orzecznictwa sądów administracyjnych na przykładzie uchwały NSA z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie oznaczonej sygnaturą akt II OPS 4/15
13.00-13.15 dr Jacek Jaworski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Skarga na przewlekle prowadzone postępowanie. Zagadnienia wybrane z zakresu ochrony praw jednostki w sporach z administracją publiczną
13.15-13.30 mgr Monika Truksa, mgr Wiesława Kulig-Wyporska, Izba Skarbowa w Warszawie
Sądowa kontrola administracji publicznej w świetle art. 145a p.p.s.a.
13.30-13.45 dr Katarzyna Kułak-Krzysiak, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Efektywność i skuteczność wykonywania orzeczeń sądów administracyjnych – wybrane zagadnienia
13.45-14.00 mgr Radosław Bulejak, Uniwersytet Wrocławski, Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Prawo do rzetelnego procesu sądowoadministracyjnego a tryb uproszczony rozpoznania sprawy przez wojewódzki sąd administracyjny
14.00-14.15 mgr Lucyna Łuczak-Noworolnik, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wpływ informatyzacji postępowania sądowoadministracyjnego na gwarancje strony do rzetelnego procesu sądowego
14.15-14.30 Dyskusja i zamknięcie konferencji w panelu

Sesja III

Przewodniczący: dr Bogusław Przywora

sala 0.12

12.30-12.45 dr Sebastian Gajewski, Uniwersytet Warszawski
Model sądowej kontroli decyzji w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych a ochrona praw procesowych strony w tych postępowaniach
12.45-13.00 dr Piotr Kapusta, Uniwersytet Zielonogórski
Rozpoznawanie odwołań od decyzji organu rentowego przez sąd powszechny i jego znaczenie dla ochrony praw jednostki
13.00-13.15 dr Jakub Żurek, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Nadzór sądu powszechnego nad postępowaniem dyscyplinarnym nauczycieli akademickich
13.15-13.30 dr Elżbieta Małecka, Uniwersytet Rzeszowski
Regulacja a ochrona antymonopolowa w sektorze telekomunikacyjnym w wybranych polskich i europejskich orzeczeniach
13.30-13.45 mgr Adam Jaworski, Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi – Południe w Warszawie, Uniwersytet Warszawski
Postępowanie cywilne jako tryb sądowej kontroli działalności administracji
13.45-14.00 mgr Paulina Borysewicz, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Sądowa kontrola działań podejmowanych przez komornika sądowego w systemie common law
14.00-14.15 dr Bogusław Przywora, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Konstytucyjne prawo do sądu a problem kwestionowania okresowych ocen kwalifikacyjnych członków korpusu służby cywilnej i pracowników samorządowych
14.15-14.30 Dyskusja i zamknięcie konferencji w panelu

Sesja IV

Przewodniczący: dr Tomasz Srogosz

sala 0.13

12.30-12.45 dr Anna Chorążewska, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Sądowa ochrona samorządności terytorialnej w świetle Konstytucji RP z 1997 r.
12.45-13.00 dr Justyna Michalska, Uniwersytet Zielonogórski
Skarga na bezczynność organu administracji publicznej do sądu administracyjnego jako środek kontroli działalności administracji publicznej
13.00-13.15 dr Tomasz Szewc, Politechnika Śląska
Samorządowa skarga powszechna a ochrona praw i wolności jednostki/em>
13.15-13.30 dr Łukasz Dawid Dąbrowski
Zakres sądowoadministracyjnej ochrony praw przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w przypadku niewykonywania orzeczeń sądowych przez Prezesa UKE
13.30-13.45 dr Rafał Cieślak, Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego, Uniwersytet Warszawski
Sądowa kontrola rozstrzygnięć instytucji oceniających projekty dofinansowane ze środków europejskich
13.45-14.00 dr Olgierd Kucharski, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Nakazy płacowe inspektora pracy w orzecznictwie sądowoadministracyjnym
14.00-14.15 mgr Daria Danecka, Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
„Wymiar sprawiedliwości” a „kontrola” sprawowana przez sądy administracyjne w zakresie zagospodarowania przestrzennego
14.15-14.30 mgr Agnieszka Franczak, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Wpływ orzecznictwa sądów administracyjnych na stanowienie i stosowanie lokalnego prawa podatkowego
godz. 14.30 OBIAD