V Sympozjum

Efektywna ochrona prawna jednostek – uwarunkowania, wyzwania, perspektywy

Częstochowa, 24 maja 2017 r.

Program

od godz. 9.00 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW
10.00-10.20 OTWARCIE KONFERENCJI (sala 1.05)

Sesja I

Przewodnicząca: dr Ewa Wójcicka

sala 1.05

10.20-10.40 Prof. zw. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Doradca podatkowy jako pełnomocnik strony w postępowaniu podatkowym

10.40-11.00 Dr hab. prof. nadzw. AJD Ryszard Szałowski, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Sądowa kontrola nad uzyskiwaniem przez Policję danych telekomunikacyjnych, internetowych i pocztowych
w celu zapobiegania lub wykrywania przestępstw
11.00-11.20 Dr hab. prof. nadzw. UKW Radosław Krajewski, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Szczególny okres przedawnienia karalności niektórych przestępstw z pokrzywdzeniem małoletnich jako rozwiązanie służące ochronie ich praw
11.20-11.40 Dr Artur Biłgorajski, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Efektywność skargi konstytucyjnej jako środka ochrony wolności i praw jednostki po zmianach organizacji i trybu postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym
11.40-12.00 Dr hab. prof. nadzw. AJD Paweł Wolnicki, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Środki ochrony prawnej osób zatrudnionych w podmiotach konfesyjnych
12.00-12.20 Dyskusja
12.20-13.00 Przerwa na kawę

Sesja II

Przewodnicząca: prof. zw. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic

sala 1.05

13.00-13.15 Dr Sebastian Gajewski, Uniwersytet Warszawski
Upływ czasu jako ograniczenie weryfikacji decyzji ostatecznych w trybach nadzwyczajnych
13.15-13.30 Mgr Sandra Sekuła-Barańska, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
Zasada szybkości i ekonomiki postępowania w ustawie Kodeks postępowania administracyjnego a ochrona prawna stron postępowania
13.30-13.45 Mgr Lucyna Łuczak-Noworolnik, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wpływ elektronizacji czynności techniczno-procesowych w postępowaniu administracyjnym na ochronę prawną jednostek
13.45-14.00 Dr Aleksander Słysz
Efektywna ochrona prawa podatnika do odliczenia podatku naliczonego – klauzula dobrej wiary
14.00-14.15 Dr Agnieszka Franczak, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Opinia zabezpieczająca jako środek ochrony podatnika przed zastosowaniem klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania
14.15-14.30 Mgr Błażej Pawlik, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Zasada rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika
14.30-14.45 Mgr Magdalena Strożek-Kucharska, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Zasady egzekucji administracyjnej mające na celu ochronę zobowiązanego
14.45-15.00  Dyskusja i zamknięcie konferencji w panelu

Sesja III

Przewodniczący: dr Tomasz Srogosz

sala 3.12

13.00-13.15 Dr Łukasz Dawid Dąbrowski
Prawo do rzetelnego procesu sądowego w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka – wybrane zagadnienia
13.15-13.30 Dr Damian Gil, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Efektywna czy nieefektywna obrona oskarżonego po nowelizacji Kodeksu postępowania karnego z 11 marca 2016 r.
13.30-13.45 Mgr Anna Sikora, Uniwersytet Jagielloński
Jednostka w procesie karnym. Równość broni czy dysproporcja szans? – oskarżony w sporze z oskarżycielem publicznym
13.45-14.00 Dr Jakub Żurek, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Prawa człowieka jako przeszkoda ekstradycyjna
14.00-14.15 Mgr Agnieszka Posłuszny, Uniwersytet Jagielloński, Zakład Karny w Dębicy
Rozkaz personalny – konstrukcja prawna zapewniająca ochronę funkcjonariusza Służby Więziennej?
14.15-14.30 Dr Hanna Wiśniewska-Śliwińska, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
13.45-14.00 Prof. dr hab. Jerzy T. Marcinkowski, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
Efektywna ochrona prawna tajemnicy lekarskiej podczas rozpraw sądowych praktycznie nie istnieje. Jak to zmienić?
14.30-14.45 Dyskusja i zamknięcie konferencji w panelu

Sesja IV

Przewodniczący: dr Krzysztof Mucha

sala 0.12

13.00-13.15 Dr Mariusz Śladkowski, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Realizacja zasady opieki państwa nad rodziną w ramach sądowego nadzoru nad egzekucją z nieruchomości
13.15-13.30 Dr Ewa Szuber-Bednarz, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
Efektywna ochrona prawna właściciela nieruchomości a zasiedzenie
13.30-13.45 Dr Jarosław Antoniuk, Politechnika Śląska w Gliwicach, Sąd Rejonowy w Chorzowie
Zmiany w postępowaniu w sprawach z zakresu prawa spadkowego jako warunek efektywnej ochrony praw spadkobierców
13.45-14.00 Dr Andrzej Nałęcz, Uniwersytet Warszawski
Efektywna ochrona praw jednostki – użytkownika usługi dostępu do Internetu
14.00-14.15 Dr Marcin Jurewicz, Politechnika Białostocka
Bezpieczeństwo nanoproduktów – ochrona prawna konsumentów
14.15-14.30 Dr Dorota Ambrożuk, Uniwersytet Szczeciński
Efektywna ochrona praw pasażerów (w prawie unijnym i krajowym)
14.30-14.45 Dr Elżbieta Małecka, Uniwersytet Rzeszowski
Efektywność ochrony konsumentów w regulowanych sektorach infrastrukturalnych
14.45-15.00 Dyskusja i zamknięcie konferencji w panelu

Sesja V

Przewodniczący: dr hab. prof. nadzw. AJD Jerzy Rotko

sala 1.11

13.00-13.15 Dr Magdalena Michalak, Uniwersytet Szczeciński
Prawa podmiotowe w prawie administracyjnym Unii Europejskiej
13.15-13.30 Dr Katarzyna Kułak-Krzysiak, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Jednostka wobec władczych działań administracji publicznej – zagadnienia wybrane
13.30-13.45 Dr Jerzy Parchomiuk, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Efektywność ochrony prawnej w postępowaniu sądowoadministracyjnym a problem nadużycia prawa do skargi
13.45-14.00 Dr Martyna Wilbrandt-Gotowicz, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Sprzeciw od decyzji jako środek zaskarżenia w postępowaniu sądowoadministracyjnym
14.00-14.15 Mgr Wiesława Kulig-Wyporska, mgr Adrianna Elżbieta Grzymska-Truksa 
Dostęp do informacji publicznej a ochrona dobrego imienia jako dobra osobistego pracownika organu administracji publicznej w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych
14.15-14.30 Dr Kazimierz Pawlik, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Dostęp do informacji publicznej jako warunek wstępny realizacji praw politycznych jednostki w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych
14.30-14.45 Mgr Adrian Sypnicki, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Zmiana planu miejscowego jako przykład braku efektywnej ochrony prawnej
14.45-15.00 Dyskusja i zamknięcie konferencji w panelu

Sesja VI

Przewodniczący: dr Bogusław Przywora

sala 1.15

13.00-13.15 Dr Łukasz Dubiński, Uniwersytet Szczeciński
Ochrona prawna jednostek w świetle działalności Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej
13.15-13.30 Dr Grzegorz Krawiec, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
Efektywność działania Rzecznika Praw Obywatelskich jako organu ochrony wolności i praw człowieka
i obywatela
13.30-13.45 Dr Anna Rogacka-Łukasik, Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu
Efektywna ochrona praw osób niepełnosprawnych
13.45-14.00 Mgr Damian Kaczan, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Dochodzenie roszczeń z tytułu zdarzeń medycznych przed komisją wojewódzką
14.00-14.15 Dr Olgierd Kucharski, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Efektywna ochrona praw jednostki na przykładzie decyzji inspektora pracy wydawanych w oparciu o przepisy kodeksu pracy
14.15-14.30  Patryk Błasiak, Akademia im. Jana Długosza w CzęstochowieMiejski Rzecznik Konsumentów i jego efektywność w ochronie praw konsumentów
14.30-14.45 Dyskusja i zamknięcie konferencji w panelu
godz. 15.00 OBIAD