III Sympozjum

Europeizacja prawa publicznego – aktualne problemy i nowe wyzwania

Częstochowa, 27 maja 2015 r.

Program

8.30-9.00 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW
9.00-9.20 OTWARCIE KONFERENCJI (sala 0.22)

OBRADY PLENARNE

Przewodnicząca: prof. zw. dr hab. Lidia Zacharko

sala 0.22

9.20-9.40 Prof. zw. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wpływ prawa UE na kształtowanie się systemu prawa podatkowego
10.00-10.20 dr hab. prof. nadzw. AJD Paweł Wolnicki, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Wpływ prawodawstwa unijnego na polską regulację dotyczącą archiwizowania dokumentów elektronicznych
10.20-10.35 Dyskusja
10.35-11.00 Przerwa na kawę
11.00-11.20 dr hab. prof. nadzw. Izabela Wróbel, Uniwersytet Zielonogórski
Europeizacja postępowania w sprawach udzielania cudzoziemcom ochrony międzynarodowej na terytorium RP oraz pozbawiania cudzoziemców takiej ochrony w drodze dyrektywy 2013/32/UE
11.20-11.40 prof. zw. dr hab. Krystian Complak, Uniwersytet Wrocławski
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej a konstytucja europejska
11.40-12.00 dr hab. prof. nadzw. Paweł Chmielnicki, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
„Zbyt wielcy, by upaść”. Inicjatywy legislacyjne inspirowane przez UE a banki działające w Polsce
12.00-12.20 dr hab. Tomasz Barankiewicz, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Europeizacja a transformacja prawa publicznego
12.20-12.35 Dyskusja
12.35-13.30 Przerwa na obiad

Panel I

Przewodniczący: dr hab. prof. nadzw. Tadeusz Szulc

sala 0.12

13.30-13.40 dr Monika Haczkowska, Politechnika Opolska
Proceduralna niezgodność stanowienia prawa krajowego w świetle zasady pierwszeństwa prawa unijnego
13.40-13.50 dr Maciej Borski, Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu
Transpozycja dyrektyw do krajowego porządku prawnego a polskie postępowanie ustawodawcze
13.50-14.00 dr Artur Kotowski, Sąd Najwyższy
Obowiązek notyfikacji przepisów technicznych – aktualne problemy stosowania prawa
14.00-14.10 dr Andrzej Pogłódek, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Europejskie standardy wyborcze. W kierunku unifikacji prawa wyborczego
14.10-14.20 dr Marek Lewicki, Uniwersytet Łódzki
Prawo o obywatelstwie polskim w kontekście prawa UE
14.20-14.30 dr Ewa Bonusiak, Uniwersytet Rzeszowski
Zasady etyczne pracowników nauki na kanwie europejskich i polskich kodeksów etycznych
14.30-14.40 dr Paweł Falenta, Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości
Standardy etyczne urzędnika – wymiar i próba oceny na poziomie krajowym i europejskim
14.40-14.50 Kamil Gołaszewski, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Etyka w brytyjskiej i polskiej służbie cywilnej. Analiza porównawcza
14.50-15.00 mgr Łukasz Łukowski, Uniwersytet Łódzki
Organy kontroli państwowej i ochrony prawnej w polskim prawie a organy doradcze Unii Europejskiej – analiza i postulaty de lege ferenda
15.00-15.10 dr Aleksandra Stopová-Kozioł, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
Ochrona danych osobowych w ramach przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości. Wybrane zagadnienia
15.10-15.20 mgr Aleksander Jakubowski, Uniwersytet Warszawski
Europejskie i polskie prawo do bycia zapomnianym w Internecie – między wyrokiem TSUE z 13 maja 2014 roku (C-131/12) a wyrokiem NSA z 9 kwietnia 2015 r. (I OSK 2926/13)
15.20-15.30 mgr Marzena Żemejda-Zybura, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Transgraniczny przepływ danych osobowych – uwarunkowania prawa europejskiego
15.30-15.50 Dyskusja i zamknięcie obrad w panelu

Panel II

Przewodniczący: dr Tomasz Srogosz

sala: 0.13

13.30-13.40 mgr Kamila Surowiecka, Uniwersytet Łódzki
Autonomia proceduralna państw członkowskich UE – ograniczenia i konsekwencje dla procesu orzekania przez sądy administracyjne i organy administracji publicznej
13.40-13.50 mgr Jacek Piecha, Uniwersytet Warszawski
Postępowanie w przedmiocie wydania sprzeciwu przez organ administracji publicznej a zasada dwuinstancyjności postępowania administracyjnego
13.50-14.00 dr Renata Lewicka, Uniwersytet Łódzki
Doręczenia w ogólnym postępowaniu administracyjnym w kontekście prawa UE – zagadnienia wybrane
14.00-14.10 mgr Sebastian Gajewski, Uniwersytet Warszawski
Prawo wzruszenia ostatecznej decyzji administracyjnej z powodu jej niezgodności z wykładnią prawa UE przyjętą w późniejszym orzeczeniu TSUE (w świetle k.p.a.)
14.10-14.20 dr Martyna Wilbrandt-Gotowicz, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Przesłanki odmowy udostępnienia informacji publicznej w prawie polskim i prawie Unii Europejskiej (ze szczególnym uwzględnieniem tajemnicy przedsiębiorcy i ochrony interesów handlowych)
14.20-14.30 dr Jerzy Parchomiuk, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Wpływ koncepcji nadużycia prawa podmiotowego w prawie UE na orzecznictwo polskich sądów administracyjnych
14.30-14.40 mgr Paulina Borysewicz, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Zasady dobrej praktyki administracyjnej w oparciu o Europejski Kodeks Dobrej Administracji
14.40-14.50 mgr Juliusz Góraj, Uniwersytet Łódzki
Problemy stosowania prawa administracyjnego procesowego w polskim samorządzie wojewódzkim wynikłe z europeizacji
14.50-15.00 dr Ewelina Żelasko-Makowska, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Wpływ europeizacji procedur administracyjnych na polski model postępowania administracyjnego
15.00-15.20 Dyskusja i zamknięcie obrad w panelu

Panel III

Przewodnicząca: prof. zw. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic

sala 0.22

13.30-13.40 dr Łukasz Dubiński, Uniwersytet Szczeciński
Europeizacja polskiego prawa podatkowego. Wybrane zagadnienia
13.40-13.50 mgr Dorota Leszczyńska, Uniwersytet w Białymstoku
Wdrażanie Kodeksu postępowania dotyczącego opodatkowania przedsiębiorstw – Code of Conduct for business taxation – na gruncie polskiego prawa podatkowego
13.50-14.00 dr Anita Maciążek, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Zasady obowiązywania prawa pomocy publicznej w Polsce
14.00-14.10 mgr Maciej Tarasek, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Europeizacja prawa zamówień publicznych
14.10-14.20 adw. mgr Agnieszka Gębiś, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wpływ „nowych” dyrektyw unijnych na rynek zamówień publicznych w Polsce
14.20-14.30 mgr Małgorzata Moczulska, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Nieprawidłowość w projektach dofinansowanych ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
14.30-14.40 mgr Marta Putyra, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Centrum Usług Wspólnych jako centralny zamawiający dla jednostek administracji rządowej
14.40-14.50 mgr Anna Wójtowicz-Dawid, Uniwersytet Rzeszowski
Partnerstwo publiczno-prywatne w Polsce i prawie Unii Europejskiej – kryteria wyboru partnera prywatnego
14.50-15.00 mgr Agnieszka Franczak, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Projekty hybrydowe partnerstwa publiczno-prywatnego w nowej perspektywie finansowej 2014-2020
15.10-15.30 Dyskusja i zamknięcie obrad w panelu

Panel IV

Przewodniczący: dr Jakub Żurek

sala 3.12

13.30-13.40 dr Ewa Kruk, dr Aleksandra Nowosad, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Europejski nakaz aresztowania – wybrane zagadnienia
13.40-13.50 mgr Hanna Malik, Europejski Uniwersytet Viadrina we Frankfurcie nad Odrą
Ustawa z dnia 28.10.2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary jako przykład nieudanej europeizacji prawa karnego
13.50-14.00 mgr Mariusz Jakubik, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
Wpływ dyrektyw UE na gwarancje praw uczestników polskiego postępowania karnego
14.00-14.10 dr Damian Gil, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Prawo do rzetelnego procesu karnego, rozwiązania polskie i standardy europejskie
14.10-14.20 mgr Ewa Rzymkowska, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
Europejska Sieć Sądowa jako niezbędny mechanizm współpracy wymiarów sprawiedliwości państw UE
14.20-14.30 mgr Magdalena Majos, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wykładnia proeuropejska Trybunału Sprawiedliwości UE i Trybunału Konstytucyjnego
14.30-14.40 Michał Pośpiech, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Rozwój koncepcji i przyszłość Prokuratury Europejskiej
14.40-14.50 mgr Adam Jaworski, Uniwersytet Warszawski
Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE jako podstawa wznowienia postępowania cywilnego
14.50-15.10 Dyskusja i zamknięcie obrad w panelu

Panel V

Przewodniczący: dr hab. prof. nadzw. Ryszard Szałowski

sala 1.05

13.30-13.40 dr Katarzyna Płonka-Bielenin, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
Wpływ prawa Unii Europejskiej na obecny kształt ustawy o zarządzaniu kryzysowym – wybrane zagadnienia
13.40-13.50 dr Magdalena Michalak, Uniwersytet Szczeciński
Wyznaczenie obszarów Natura 2000 i jego konsekwencje jako wynik europeizacji prawa ochrony środowiska
13.50-14.00 dr Marta Woźniak, Uniwersytet Opolski
Gmina wobec obszarów Natura 2000
14.00-14.10 dr Jędrzej Bujny, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Konsekwencje prawne nowelizacji Prawa wodnego z 30 maja 2014 r. w zakresie oczyszczania ścieków komunalnych oraz oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim
14.10-14.20 dr Krzysztof Dobieżyński, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Badanie znaków towarowych w postępowaniu zgłoszeniowym przed Urzędem Patentowym RP pod kątem kolizji z wcześniejszymi wspólnotowymi znakami towarowymi
14.20-14.30 mgr Paweł Ziółkowski, Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
Ocena implementacji do polskiego porządku prawnego dyrektywy „o audiowizualnych usługach medialnych”
14.30-14.40 mgr Jadwiga Urban-Kozłowska, Uniwersytet Jagielloński
Konsekwencje uznania portów lotniczych za przedsiębiorstwa w rozumieniu unijnego prawa konkurencji
14.40-14.50 mgr Kamil Dobosz, Uniwersytet Jagielloński
Europeizacja prawa konkurencji w Unii Europejskiej
14.50-15.00 mgr Przemysław Zdyb, Uniwersytet Szczeciński
Zasady przeprowadzania postępowania konsolidacyjnego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej
15.00-15.10 Dyskusja i zamknięcie obrad w panelu

Panel VI

Przewodniczący: dr Bogusław Przywora

sala: 2.09

13.30-13.40 mgr Lucyna Łuczak-Noworolnik, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Elektronizacja administracji publicznej jako skutek europeizacji prawa publicznego
13.40-13.50 dr Anna Jacek, Uniwersytet Rzeszowski
Konsekwencje przyjęcia tzw. dyrektywy transgranicznej do systemu opieki zdrowotnej w Polsce
13.50-14.00 dr Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Gorzka pigułka do przełknięcia – czy możliwa jest zmiana kategorii dostępności produktu leczniczego ustalona w decyzji Komisji Europejskiej?
14.00-14.10 mgr Marek Woch, mgr Katarzyna Gorzkowska, Uniwersytet Warszawski
Obowiązki informacyjne organów władzy publicznej w Polsce w stosunku do pacjentów. Uwagi na tle prawa unijnego i krajowego
14.10-14.20 mgr Łukasz Jurek, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Wpływ przepisów europejskich na kształtowanie się prawnej ochrony pracownika i jego rodziny. Wybrane zagadnienia
14.20-14.30 dr Olgierd Kucharski, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Wybrane aspekty europeizacji prawa pracy w praktyce
14.30-14.40 mgr Marzena Świstak, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Prawne formy działania organów samorządu zawodowego radców prawnych w wybranych państwach UE
14.40-14.50 dr Robert Wysocki, Uniwersytet Zielonogórski
Europejskie wytyczne w zakresie działalności lokalnych grup działania a rozwiązania krajowe – próba analizy
14.50-15.00 dr Bogusław Przywora, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Problematyka zatrudniania obcokrajowców w administracji publicznej w świetle prawa europejskiego, konstytucyjnego oraz ustawy o służbie cywilnej
15.00-15.20 Dyskusja i zamknięcie obrad w panelu