Tematyka konferencji

Ostatnie cztery lata były okresem intensywnych zmian prawa, zwłaszcza prawa administracyjnego procesowego. Gruntownie został znowelizowany kodeks postępowania administracyjnego. Z jednej strony wprowadzone zmiany mają usprawnić i skrócić czas trwania postępowania administracyjnego, z drugiej zaś – przyczynić się do bardziej partnerskiego podejścia administracji do obywateli poprzez wykorzystanie alternatywnych metod rozstrzygania sporów. W szerokim zakresie znowelizowano Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi likwidując obowiązek wezwania organu do usunięcia naruszenia prawa przed złożeniem skargi i rozszerzając zakres zastosowania trybu uproszczonego. Zmieniono także model mediacji w postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz wprowadzono nowy środek prawny, jakim jest sprzeciw od decyzji. Sądy administracyjne zostały wyposażone w dodatkowe instrumenty dyscyplinujące organy administracji publicznej oraz w szersze możliwości orzekania merytorycznie, a nie jedynie kasacyjnie. Rozwiązanie to ma zapobiegać tzw. efektowi jo-jo, gdy sprawa powtórnie, a nawet wielokrotnie, wraca do sądu z powodu niezastosowania się przez organ do oceny prawnej i wskazań co do dalszego postępowania.

Zintensyfikowane w ostatnich latach zmiany prawa obligują do analizy działań nowelizujących, ich zakresu, jakości, a przede wszystkim oceny skuteczności przyjętych rozwiązań proceduralnych z punktu widzenia zapewnienia jednostce ochrony prawnej.

Celem konferencji jest wymiana poglądów w zakresie aktualnych i istotnych problemów związanych z ochroną praw jednostki wobec władczych działań administracji publicznej, identyfikacja barier realizacyjnych oraz obszarów wymagających usprawnień lub głębszej reformy. Podjęta problematyka ma wymiar wieloaspektowy, dlatego oprócz głównego nurtu rozważań poświęconych środkom prawnym przysługującym uczestnikom postępowania, szczególna uwaga będzie koncentrowała się na następujących zagadnieniach:

 • ochrona praw jednostki w świetle zasad konstytucyjnych, zasad postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego;
 • relacje między interesem publicznym a indywidualnym w procedurze administracyjnej;
 • jakość prawa administracyjnego a ochrona praw i wolności jednostki;
 • alternatywne metody rozwiązywania sporów jednostki z administracją publiczną;
 • partycypacja społeczna w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym;
 • odpowiedzialność organów administracji publicznej za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem działanie;
 • międzynarodowe i europejskie standardy prawa do dobrej administracji i prawa do obrony na drodze sądowej a polski system ochrony praw jednostki w relacjach z administracją publiczną;
 • przekazywanie do rozpoznania sądom powszechnym spraw administracyjnych i tworzenie postępowań „hybrydowych”;
 • nadużycie praw procesowych – przejawy, konsekwencje procesowe, przeciwdziałanie;
 • efektywność ochrony prawnej udzielanej przez sądy administracyjne;
 • ochrona praw i wolności jednostki wobec władczej ingerencji administracji publicznej w ujęciu komparatystycznym.

Do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli nauki prawa, doktorantów, pracowników wymiaru sprawiedliwości, administracji rządowej i samorządowej, a także wszystkich, których refleksja może wzbogacić dyskusję nad interesującym nas problemem.

Przewidywany czas na wystąpienie to około 20 minut.