Deklaracja dostępności

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Częstochowskiego Sympozjum Administracyjno-Prawnego: http://www.csap.ujd.edu.pl

Data publikacji strony internetowej: 2015-09-20.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-02-04.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak lub nieprawidłowy tekst alternatywny w obiektach graficznych i interakcyjnych,
  • niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki,
  • brak możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu,
  • niektóre elementy tekstowe przedstawiono w formie grafiki.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-01-04.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie.

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych

Podmiotowa strona CSAP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać na różnych systemach operacyjnych i różnych przeglądarkach.

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz „TAB” przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek „w dół” i „w górę” można przewijać stronę.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Biuro Obsługi Studentów i Doktorantów z Niepełnosprawnością, pon@ujd.edu.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 34 3784304. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie winno zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Rzecznik Praw Obywatelskich.

Adres: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa

E-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl

Telefon: 800 676 676

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie https://www.rpo.gov.pl/content/kontakt

Dostępność architektoniczna

Wydział Prawa i Ekonomii, Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4 

Dostępność wejścia do budynku

Główne wejście do budynku dostosowane dla osób niepełnosprawnych, podjazd dla niepełnosprawnych poruszających się na wózkach. Wejście oznakowane dla osób niepełnosprawnych. Drzwi aluminiowe duże z uchwytem do otwierania; dobrze oświetlone.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Budynek dostępny dla wszystkich posiada dwie windy, jedna z udogodnieniami dla niepełnosprawnych, ogólnodostępna do wszystkich pomieszczeń oraz drugą przeznaczoną wyłącznie dla niepełnosprawnych z poziomu parteru na poziom I piętra – dostęp do auli i sal wykładowych.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku

W aulach zainstalowano pętle indukcyjne dla wzmocnienia głosy.

W budynku są toalety dla niepełnosprawnych.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich.

W części podziemnej pod budynkiem znajdują się dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych oraz jedno miejsce parkingowe ogólnodostępne na zewnątrz wzdłuż budynku od strony lewej wejścia do budynku.

Wstęp z psem asystującym

Na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego

W budynku nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line. Konieczność wsparcia przez tłumacza migowego należy zgłosić minimum na trzy dni przed planowana wizytą.

Tablet z zainstalowanym programem tłumacza języka migowego jest dostępny w Biurze ds. Osób z Niepełnosprawnościami. Zapotrzebowanie na sprzęt należy zgłosić uprzednio wcześniej (min. 3 dni przed terminem skorzystania).

Kontakt z BON ul. Waszyngtona 4/8, pok. 29  tel. 34 378 43 04, e-mail: pon@ujd.edu.pl

Siedziba Biura ds. Osób z Niepełnosprawnością (BON) znajduje się w budynku głównym Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego (UJD) w Częstochowie, ul. Waszyngtona 4/8, pok. 29 na parterze (na prawo za portiernią znajdującą się przy wejściu głównym UJD).

Ewakuacja 

Budynek  zaopatrzony jest w System Sygnalizacji Pożaru – ciągły dźwięk syreny alarmowej oraz sygnalizatory świetlne; zastosowane jest oświetlenie awaryjne na drogach ewakuacyjnych; drogi ewakuacyjne są wolne od przeszkód, które pozwalają  osobie z ograniczeniami mobilności i percepcji na bezpieczną ewakuację. Ewakuację prowadzi Administrator obiektu wraz z wyznaczonymi przez siebie osobami pomocniczymi (ubrane w kamizelki o mocno żółtej barwie). Jeżeli nie jest możliwe samodzielne poruszanie się osoba niepełnosprawna winna natychmiast skontaktować się z Asystentem ON  (nr tel. 34 378 43 04)  podając miejsce przebywania i oczekiwać na ewakuację przez ekipę ratowniczą. W czasie pożaru nie wolno korzystać z wind osobowych.

Główna Siedziba UJD, Częstochowa, ul. Waszyngtona 4/8 

Dostępność wejścia do budynku

Wejście główne – schody z pochwytami, dla osób pełnosprawnych i z lekką dysfunkcją ruchową. Wejście do budynku dla osób niepełnosprawnych znajduje się z boku budynku 30 m w lewo od wejścia głównego. Znajduje się tam pochylnia z kostki brukowej z poręczami. Drzwi są aluminiowe, z klamką do otwierania. Istnieje możliwość poruszania się na wózku.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Budynek  posiada platformę dla niepełnosprawnych z poziomu parteru na I piętro w segmencie B – kierunek w lewo od wejścia głównego lub od strony podjazdu oraz windę w segmencie C – kierunek w prawo od wejścia głównego, w pełni dostosowaną dla osób z niepełnosprawnościami ruchu, słuchu, wzroku. Winda posiada informacje dotykową w alfabecie Braille’a, elementy sterowe wewnątrz kabiny oraz zewnętrzny przycisk wezwań umieszczony na poziomie ręki osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim. Drzwi dźwigów zamykają się i otwierają automatycznie, posiadają czujnik zatrzymujący zamykanie jeszcze przed kontaktem fizycznym z przedmiotem lub osobą. Dźwigi wyposażone są w sygnalizację dźwiękową informującą o położeniu kabiny. Winda jest z poziomu parteru do 7 piętra.

Istnieje możliwość dostania się do większości pomieszczeń na poszczególnych piętrach, z ograniczeniem na piętrach II, III i IV – niedostępność dotyczy przejść z segmentu C do D.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku

W obiekcie znajdują się toalety dla osób niepełnosprawnych. W Auli na I piętrze zainstalowano pętlę indukcyjną dla wzmocnienia sygnału głosowego. W budynku mieści się Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami – na parterze, kierunek w prawo od wejścia głównego, za portiernią.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych

Przy budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych oznaczone poziomo w kolorze niebieskim, wjazd na parking od strony ulicy Waszyngtona.

Wstęp z psem asystującym

Istnieje możliwość wejścia do budynku z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego

W budynku nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości bezpośredniego skorzystania z usługi tłumacza on-line. Konieczność wsparcia przez tłumacza migowego należy zgłosić minimum na 3 dni przed planowaną wizytą.

Tablet z zainstalowanym programem tłumacza języka migowego jest dostępny w Biurze ds. Osób z Niepełnosprawnościami. Zapotrzebowanie na sprzęt należy zgłosić odpowiednio wcześniej (min. 3 dni przed terminem skorzystania).

Wsparcie asystenta osoby z niepełnosprawnościami (AON) i doradców edukacyjnych jest możliwe po uprzednio złożonym wniosku w BON.

Kontakt z BON: ul. Waszyngtona 4/8, pok. 29,  tel. 34 3784304, e-mail: pon@ujd.edu.pl

Siedziba Biura ds. Osób z Niepełnosprawnością (BON) znajduje się w budynku głównym Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego (UJD) w Częstochowie, ul. Waszyngtona 4/8, pok. 29 na parterze (na prawo za portiernią znajdującą się przy wejściu głównym UJD).

Ewakuacja

Budynek  zaopatrzony jest w System Sygnalizacji Pożaru – ciągły dźwięk syreny alarmowej oraz sygnalizatory świetlne; zastosowane jest oświetlenie awaryjne na drogach ewakuacyjnych; drogi ewakuacyjne są wolne od przeszkód, co pozwala osobie z ograniczeniami mobilności i percepcji na bezpieczną ewakuację. Ewakuację prowadzi Administrator obiektu wraz z wyznaczonymi przez siebie osobami pomocniczymi (ubranymi w kamizelki o mocno żółtej barwie). Jeżeli nie jest możliwe samodzielne poruszanie się, osoba niepełnosprawna winna natychmiast skontaktować się z asystentem osoby niepełnosprawnej (AON) nr tel. 34 3784304, podając miejsce przebywania, a następnie oczekiwać na ewakuację przez ekipę ratowniczą. W czasie pożaru nie wolno korzystać z wind osobowych.

Pełen wykaz budynków należących do UJD znajduje się na: https://www.ujd.edu.pl/articles/view/deklaracja-dostepnosci-3