Procedura recenzyjna

  1. Nadesłane artykuły oceniane są przez redaktora naukowego monografii pod względem formalnym (zgodność z wymogami redakcyjnymi; przesłanie wymaganej dokumentacji) oraz merytorycznym (zgodność z tematyką monografii).
  2. W przypadku odrzucenia tekstu, w ramach weryfikacji wstępnej, autor jest niezwłocznie o tym informowany. W przypadku dokonania przez autora w wyznaczonym terminie poprawek, tekst może zostać przyjęty do dalszego procedowania.
  3. Procedura recenzowania ma charakter anonimowy i odbywa się według zasady „double blind review process”, tj. zarówno recenzent, jak i autor recenzowanego tekstu, nie znają nawzajem swoich tożsamości w trakcie procesu recenzowania. Jeżeli nie jest możliwe zapewnienie anonimowości recenzji, recenzenci są zobowiązani do podpisania oświadczenia o niewystępowaniu konfliktu interesów. Za konflikt interesów są uważane: bezpośrednie relacje osobiste, relacje podległości zawodowej lub bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu dwóch lat przed przygotowaniem recenzji.
  4. Każda recenzja ma formę pisemną i zawiera jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący warunków dopuszczenia tekstu do publikacji (lub jego odrzucenia) oraz uzasadnienie i ewentualne uwagi.
  5. Redaktor naukowy monografii przekazuje recenzję do wiadomości autora w celu ustosunkowania się do poczynionych uwag i wprowadzenia ewentualnych zmian w tekście artykułu.