Program

od 8:30

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

9:15-9:30

OTWARCIE KONFERENCJI (sala 1.05)

OBRADY PLENARNE

sala 1.05

Przewodniczący: prof. zw. dr hab. Marian Grzybowski

9:30-9:50

prof. zw. dr hab. Jan Paweł Tarno, Uniwersytet Łódzki

Skutki nieprzemyślanych zmian w k.p.a. dla gwarancji procesowych strony w postępowaniu administracyjnym

9:50-10:10

prof. zw. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, Uniwersytet Śląski

Mediacja jako nowy instrument w postępowaniu podatkowym

10:10-10:30

prof. zw. dr hab. Lidia Natalia Zacharko, Uniwersytet Śląski

Mediacje w praktyce wojewódzkich sądów administracyjnych

10:30-10:50

dr hab. Anna Kalisz, prof. UJD, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne w świetle standardów Rady Europy i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

10:50-11:10

Przerwa na kawę

11:10-11:30

prof. zw. dr hab. Hanna Knysiak-Sudyka, Uniwersytet Jagielloński

Model kasacyjny i model merytoryczny orzekania przez sądy administracyjne a realizacja funkcji ochronnej praw jednostki

11:30-11:50

dr hab. Małgorzata Jaśkowska, prof. UKSW, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Dostęp do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów a procesowe gwarancje praw jednostki

11:50-12:10

dr hab. Agnieszka Krawczyk, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki

Postępowanie mediacyjne w polskim i niemieckim postępowaniu sądowoadministracyjnym

12:10-12:30

dr hab. Martyna Wilbrandt-Gotowicz, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Postępowanie przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych a gwarancje praw jednostki

12:20-12:40

dr hab. Jerzy Paśnik, prof. AH, Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku

Dobro służby i potrzeby sił zbrojnych w orzecznictwie sądów administracyjnych

12:40-13:00

Dyskusja

13:00-13:45

Przerwa na obiad

OBRADY W PANELACH

 

Panel I

sala 0.12

Przewodniczący: dr Krzysztof Mucha

13:45-14:00

dr Renata Lewicka, Uniwersytet Łódzki

Zarządca sukcesyjny w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym

14:00-14:15

dr Urszula Fronczek

Aktualne problemy skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego

14:15-14:30

dr Kazimierz Pawlik, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Finansowe środki dyscyplinujące organ w postępowaniu sądowoadministracyjnym

14:30-14:45

dr Marek Lewicki, Uniwersytet Łódzki

O sankcjonowaniu bezczynności legislacyjnej administracji


14:45-15:00

mgr Dagmara Gut, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Instytucja merytorycznego orzekania sądów administracyjnych jako przejaw ewolucji ochrony praw jednostki

15:00-15:15

mgr Albert Słowik-Sułkowski, Akademia Krakowska im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Ocena stosowania instytucji merytorycznego orzekania przez sądy administracyjne, na przykładzie orzecznictwa, w perspektywie gwarancji praw jednostki

15:15-15:30

mgr Damian Potycz, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Przeciwdziałanie nadużyciu praw procesowych w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Wybrane zagadnienia

 

Dyskusja i zamknięcie obrad w panelu

Panel II

sala 1.12

Przewodniczący: dr Bogusław Przywora

13:45-14:00

dr Elżbieta Małecka, Uniwersytet Rzeszowski            

Wybrane aspekty regulowania usług na rynku detalicznym przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej

14:00-14:15

dr Łukasz Dawid Dąbrowski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Postępowanie rezerwacyjne a postępowanie przetargowe – specyfika gospodarowania częstotliwościami w prawie telekomunikacyjnym

14:15-14:30

mgr Marcin Trela, Urząd Transportu Kolejowego

Status przewoźników kolejowych w postępowaniach prowadzonych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. Interes prawny a interes faktyczny

14:30-14:45

mgr Łukasz Trochym, Urząd Transportu Kolejowego

Organizacja społeczna w postępowaniu administracyjnym przed Prezesem Urzędu Transportu Kolejowego. W poszukiwaniu kompromisu pomiędzy interesem społecznym a indywidualnym strony


14:45-15:00

mgr Agnieszka Krzepkowska, Uniwersytet Jagielloński

Mediacja w konflikcie interesu publicznego z interesem indywidualnym jednostki, którego istotą rozstrzygnięcia jest wartość nieruchomości

15:00-15:15

dr Wiktor Trybka, Uniwersytet Zielonogórski

Rozstrzyganie wątpliwości na korzyść przedsiębiorcy – nowa jakość czy powtórzony standard?

15:15-15:30

dr Katarzyna Syroka-Marczewska, Uniwersytet Warszawski

Relacje między interesem publicznym a indywidualnym w procedurze administracyjnej – obszar prawa farmaceutycznego

 

Dyskusja i zamknięcie obrad w panelu

Panel III

sala 2.10

Przewodniczący: dr hab. Adam Habuda, prof. UJD

13:45-14:00

dr Łukasz Strzępek, Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu

Zastosowanie zasad ogólnych k.p.a. w postępowaniu administracyjnym – przyczynek do dyskusji

14:00-14:15

dr Damian Gil, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Mediacja w Kodeksie postępowania administracyjnego – szansą czy problemem administracji publicznej?

14:15-14:30

dr Agata Cebera, Jakub Grzegorz Firlus

Postanowienie zaświadczające (art. 122f k.p.a.) a weryfikacja biernego administrowania

14:30-14:45

dr Krystyna Celarek, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Ewolucja postępowania administracyjnego – instrumenty informacyjne, informatyzacyjne


14:45-15:00

dr Magdalena Gurdek, Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu

Upływ terminu w sobotę a ochrona praw jednostki w świetle zasad określonych w Konstytucji RP

15:00-15:15

dr Dawid Gregorczyk, Uniwersytet Śląski

Szybkość a gwarancje procesowe w modelu postępowania uproszczonego w k.p.a.

15:15-15:30

mgr Anna Falana-Jafra, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Wpływ języka organów administracji na realizację ustawowych uprawnień uczestników postępowań administracyjnych

15:30-15:45

Nikola Świąć, Uniwersytet Śląski

Milczące załatwienie sprawy – pozorna zmiana czy nowa jakość postępowania administracyjnego?

 

Dyskusja i zamknięcie obrad w panelu

Panel IV

sala 3.12

Przewodniczący: dr hab. Jerzy Rotko, prof. UJD

13:45-14:00

dr Dorota Fleszer, Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu

Czy zasada in dubio pro libertate daje pewność ochrony strony?

14:00-14:15

dr Magdalena Strożek-Kucharska, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Interes publiczny w egzekucji administracyjnej

14:15-14:30

dr Sebastian Gajewski, Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie

Gwarancje procesowe w postępowaniu o świadczenia emerytalno-rentowe

14:30-14:45

dr Piotr Kapusta, Uniwersytet Zielonogórski

W przedmiocie posiadania statusu strony przez pracownika, którego świadczenia dotyczy nakaz płatniczy inspektora pracy


14:45-15:00

mgr Agnieszka Posłuszny, Uniwersytet Jagielloński, Powiatowy Urząd Pracy

Gwarancje praw podmiotów w postępowaniu przed organem zatrudnienia

15:00-15:15

dr Adrianna Siostrzonek-Sergiel, Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy         

Ograniczenia prawa rodziców do wyboru imienia swojego dziecka

15:15-15:30

mgr Mikołaj Darmosz, Uniwersytet Śląski

Wymogi formalne dokumentu pełnomocnictwa – zagrożenie dla uprawnienia strony do działania przez pełnomocnika w postępowaniu podatkowym

 

Dyskusja i zamknięcie obrad w panelu